Skip to main content

Informacja dla pacjenta

Prosimy pacjentów o zapoznanie się z poniższą informacją.

Lekarz POZ może wystawić pacjentowi receptę na leki, które zastosował lekarz w poradni specjalistycznej, tylko wówczas, jeżeli otrzyma pisemną informację od lekarza specjalisty (tzw. informację dla lekarza kierującego/poz). Powyższy dokument zawiera informacje o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym o okresie ich stosowania i dawkowania) oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Często brak takiego zlecenia od lekarza specjalisty powoduje wypisywanie przez lekarzy POZ recepty na leki bez refundacji.

Poniżej informacja prawna:

Zgodnie z § 12 ust. 4 Rozporządzenia MZ z dnia 8.09.20215 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. 2023 r., poz. 1194) lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący świadczeniodawcę w poradni specjalistycznej jest obowiązany pisemnie informować kierującego świadczeniodawcę lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (…) o rozpoznaniu, sposobie lecenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania, oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Zgodnie § 12 ust. 5 cyt. Rozporządzenia lekarz jest obowiązany przekazać lekarzowi kierującemu nie rzadziej niż co 12 miesięcy, w przypadku gdy:

1) świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga okresowego monitorowania lub zmiany leczenia lub

2) kierujący lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz, o którym mowa w art. 6 ust. 1 i 2 u.p.o.z., nie ma możliwości samodzielnego zweryfikowania zasadności ordynowanych, w ramach leczeni specjalistycznego, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

W przepisie tym mowa o informacji przeznaczonej dla lekarza kierującego, co oznacza, że nie ma on zastosowania do leczenia w poradni specjalistycznej (tym bardziej leczenia szpitalnego) prowadzonego bez skierowania.

Warto przy tym wskazać, że zgodnie z §  1 Rozporządzenia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1851) informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) stanowi elektroniczną dokumentację medyczną.

 

Skip to content