Skip to main content

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia

 • Treści opublikowane przed 23 września 2018 roku są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor ds. medycznych Andrzej Suwała oraz Pełnomocnik ds. pacjenta Marta Sokół.
 • E-mail: kontakt@spzozjozefow.pl
 • Telefon: 227892121

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie
 • Adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie
  05-420 Józefów
  ul. Skłodowskiej 5/7
 • E-mail: kontakt@spzozjozefow.pl
 • Telefon: 227892121

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Skłodowskiej 5/7, 05-420 Józefów

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Skłodowskiej oraz Laskowej.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce do parkowania dla niepełnosprawnych od strony ul. Skłodowskiej.

Do budynku prowadzi 5 wejść, 3 wejścia od ul. Skłodowskiej 4 wejście od strony ulicy Laskowej i 5 wejście od strony parkingu na tyłach przychodni do wejścia nr 4 i 5 prowadzą schody.

Wejście główne do budynku znajduje się powyżej poziomu terenu zewnętrznego, jest pozbawione barier architektonicznych. Wejście do budynku pozbawione jest progu, który mógłby utrudniać swobodne przemieszczanie się, drzwi otwierane za którymi znajdują się krótkie schody prowadzące na półpiętro z holem głównym i rejestracją.

Drugie wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych poprzedzone pochylnią. Drzwi dwuskrzydłowe o szerokości powyżej 90cm rozsuwane. Drzwi prowadzą prosto do holu z rejestracją.

W holu główny jest też dźwig osobowy zapewniająca dostęp na I piętro oraz poziom -1 osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich do którego można dostać się z poziomu rejestracji za pomocą platformy przyschodowej.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W budynku znajdują się schody umożliwiające dostęp na I piętro i poziom -1. W holu główny jest też winda zapewniająca dostęp na wyższe piętra osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Krawędzie schodów przy zmianie poziomu posadzki wyposażone są w odpowiednie oznaczenia i taśmę kontrastową.

W pomieszczeniach znajdują się oznaczenia wskazujące drogę ewakuacyjną.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

Nad wejściami do każdego gabinetu jest system głośników naprowadzających dźwiękowo i graficznie osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Aplikacje mobilne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Skip to content