Skip to main content

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentację medyczną udostępnia się:

Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości,

Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
– rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość,
– opiekunowi ustawionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym).

Osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem stosownego upoważnienia.

 

 W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona składa „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”. Wniosek należy złożyć w rejestracji placówki. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie o wydanie dokumentacji medycznej”.

Druki Wniosków dostępne są w Rejestracji SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie.

Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy w REJESTRACJI

w godz. pracy SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie.

Skip to content