Skip to main content

Certyfikat “Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” dla SPZOZ Przychodni Miejskiej

26 marca 2018 roku w Rezydencji Belweder Klonowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie miało miejsce uroczyste podsumowanie kolejnej, IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Galę wręczenia certyfikatów zorganizował Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości. W jej trakcie wyróżniono menedżerów 16 placówek szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia z całej Polski, którzy pozytywnie przeszli procedurę ewaluacyjną w Programie i otrzymali nagrody za nowoczesne, innowacyjne i skuteczne zarządzanie jakością w swoich jednostkach.

ZDJECIE

Certyfikaty „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” przyznawane są od 2015 roku. Promują one najlepsze polskie placówki, instytucje i firmy działające w branży medycznej i branżach pokrewnych, np. farmaceutycznej. Certyfikaty otrzymują m.in. szpitale, przychodnie, praktyki lekarskie, firmy medyczne, laboratoria, stacje pogotowia ratunkowego itp.  

received_1850080838365015

Udział w postępowaniu certyfikacyjnym pozwala placówce uzyskać ważną informację zwrotną na temat jakości jej działań w zakresie, którego dotyczy certyfikacja. Eksperci oceniający placówkę formułują bowiem szczegółowe recenzje z przeprowadzonej oceny, dzięki czemu menadżerowie uzyskują cenne wskazówki i rekomendacje pozwalające na wprowadzanie działań projakościowych, ulepszających procesy zarządzania.

logo_jpg1 (002)

Wysoka Jakość

w Ochronie Zdrowia

Katowice — Warszawa, 26 marca 2018 r,

UZASADNIENIE NADANIA CERTYFIKATU

„WYSOKA JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Przychodnia Miejska z siedzibą w Józefowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska z siedzibą w Józefowie (kod pocztowy 05-420) reprezentuje kategorię certyfikacyjną „przychodnia/poradnia/ośrodek zdrowia/inny podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych”. Ocena działalności podmiotu leczniczego przeprowadzona w toku postępowania certyfikacyjnego w ramach IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” była oparta m.in. o: 1) ankietę certyfikacyjną (samooceny) opracowaną przez badaną jednostkę oraz inne dokumenty i informacje udostępnione przez placówkę; 2) informacje pozyskane z instytucji nadzoru i kontroli podmiotu ubiegającego się o certyfikat; 3) informacje

pozyskane od interesariuszy zewnętrznych jednostki; 4) inne informacje na temat polityki jakości i zarządzania placówką wraz z jej ofertą, dostępne w domenie publicznej. Oceny jednostki dokonało niezależnie od siebie dwóch recenzentów — członków Komisji Certyfikacyjnej (ekspert wewnętrzny i ekspert zewnętrzny). Certyfikat został przyznany po raz pierwszy.

Certyfikowany podmiot jest publiczną jednostką miejską, której organem założycielskim jest Miasto Józefów. Na rynku medycznym funkcjonuje od 1993 roku. Świadczenia medyczne są realizowane nieodpłatnie w ramach podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (łączna wartość kontraktu z NFZ w 2017 roku wyniosła ponad 5,1 mln zł). Przychodnia świadczy usługi lecznice dla ponad 13 tys. osób, zgodnie z wypełnionymi deklaracjami. Pacjenci są objęci opieką poradni: podstawowej opieki zdrowotnej, kardiologicznej, urologicznej, ginekologicznej, okulistycznej, laryngologicznej, reumatologicznej oraz dermatologicznej. Ponadto SP ZOZ PM w Józefowie świadczy opiekę stomatologiczną dla dzieci i dorosłych, w tym w dwóch gabinetach znajdujących się w szkołach (jeden z nich jest finansowany z budżetu miasta). Placówka zatrudnia łącznie 35 lekarzy (w tym 26 ze specjalizacją oraz 6 ze stopniem/tytułem naukowym), 16 pielęgniarek oraz 19 osób personelu administracyjnego i technicznego. Z roku na rok SP ZOZ PM w Józefowie przyjmuje coraz większą liczbę pacjentów: w 2015 roku było ich ponad 143 tys., rok później 141 tys., a w 2016 roku ponad 160 tys. Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej z siedzibą w Józefowie jest Maria Kurcz, specjalistka zarządzania podmiotami ochrony zdrowia, absolwentka kierunku „socjologia” oraz „zdrowie publiczne”. Słuchaczka sześciu studiów podyplomowych, w tym z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia czy audytów i kontroli wewnętrznych. SP ZOZ PM w Józefowie kieruje od 2012 roku.

Po systemowej analizie zebranej dokumentacji wraz z informacjami zawartymi w domenie publicznej oraz wniosków zawartych w sprawozdaniu z wykorzystania metody tzw. „tajemniczego klienta”, Komisja ekspercka zgodnie zarekomendowała Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnię Miejską z siedzibą w Józefowie do otrzymania lauru w ramach IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”.

Zdaniem Ekspertów józefowski podmiot leczniczy w zdecydowanej większości spełnia wymogi stawiane podmiotom aplikującym do przedmiotowego lauru. Wynika to racjonalnego i długofalowego zarządzania strategicznego nakierowanego na wysoką jakość, zarówno pod kątem leczenia, jak i organizacji pracy podmiotu i działań prozdrowotnych kierowanych do otoczenia społecznego. Mając świadomość ogólnie trudnej sytuacji w ochronie zdrowia, wynikającej przede wszystkim z niewystarczających nakładów finansowych oraz braków kadrowych w odniesieniu do lekarzy i pielęgniarek, SP ZOZ PM w Józefowie na mazowieckim rynku medycznym radzi sobie bardzo dobrze, sukcesywnie budują wizerunek ośrodka godnego publicznego zaufania, gdzie pacjent i jego potrzeby z zasady traktowane są w sposób podmiotowy. Jest to zasługa kierownictwa placówki, ponieważ niepodważalne kompetencje merytoryczne zarządu oraz duże doświadczenie zawodowe pozwalają na realizację zakładanych celów i wyróżnienie się „in plus” na tle innych podmiotów leczniczych Józefowa i okolic.

Zaletą certyfikowanego podmiotu jest ukierunkowanie na uproszczenie procedur oraz maksymalną cyfryzację. Warto wspomnieć, że przychodnia od 2017 roku została w pełni zinformatyzowana, co oznacza, że aż sześć usług medycznych świadczy się on-line (e-rejestrację, e-skierowania, e-wyniki badań, e-zlecenia na usługi medyczne, e-dostęp do dokumentacji medycznej i e-oświadczenia), a pacjenci mają możliwość rejestracji do lekarza, logując się poprzez stronę internetową. Ogromną rolę w systemowym procesie zarządzania SP ZOZ PM w Józefowie odgrywa jakość. Przejawia się ona m.in. w uzyskanym certyfikacje systemu zarządzania jakością ISO, który został wdrożony w placówce w 2012 roku. Ponadto warto wspomnieć o kontrolach józefowskiej placówki medycznej przez podmioty do tego uprawione. Na przestrzeni ostatnich trzech lat kontrolowano ją aż 15 razy. Kontroli tych dokonywały m.in. następujące instytucje: Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna. Co warte podkreślenia, żadna z wizytacji nie zakończyła się ujawnieniem uchybień czy zaniedbań. Podmiot został jedynie zobligowany do uzupełnienia części dokumentacji.

Jedne z kluczowych elementów, na jakie w toku oceny zwraca uwagę Komisja to zaawansowane procedury diagnostyczne lub terapeutyczne. W przypadku SP ZOZ PM w Józefowie wachlarz procedur jest szeroki i wieloaspektowy. Certyfikowany podmiot umożliwia m.in. przeprowadzenie takich badań jak echo serca, Holter EKG i RR, KTG, rentgen zęba, tonometria, autorefrektometria czy USG. Natomiast inne specjalistyczne badania, takie jak gastroskopia, kolonoskopia, tomografia komputerowa, spirometria czy mammografia są realizowane u podwykonawców na podstawie podpisanej umowy o współpracy. Co bardzo istotne czas oczekiwania na wizytę lekarską jest relatywnie krótki. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (np. w wyniku przeprowadzonych badań diagnostycznych) pacjent przyjmowany jest niemal natychmiast do wybranego lekarza specjalisty. Szybkość działania i elastyczność w podejmowaniu decyzji są zaletą józefowskiego SP ZOZ PM, co ma ogromny wpływ na pozytywne postrzeganie placówki, czego dowodem jest wcześniej wspomniana zwiększająca się liczba pacjentów.

Kierownictwo SP ZOZ PM w Józefowie kładzie szczególny nacisk na dobre samopoczucie pacjentów w trakcie pobytu w certyfikowanym podmiocie, co jest tożsame i komplementarne z ideą Programu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. To podmiotowe traktowanie przejawia się m.in. poprzez zapewnienie pacjentom info-kiosku z dostępem do sieci, dystrybutorów z darmową wodą, dostępu do hot-spotu na terenie placówki czy dwóch kącików zabaw dla najmłodszych. Ponadto działania prozdrowotne i profilaktyczne placówki wykraczają poza jej mury. Dla przykładu SP ZOZ PM w Józefowie zorganizowała w czerwcu 2017 roku dzień otwarty, w ramach którego zainteresowani mogli poznać wyniki prac związanych z informatyzacją (we wrześniu 2016 roku kierownictwo podmiotu podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację unijnego projektu pn. „E-rozwój dla pacjentów i pracowników SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie”. Wartość dofinansowania wyniosła ponad 712 tys. zł co dało łącznie 80 proc. całkowitej kwoty realizacji zadania). Oprócz tego placówka zorganizowała, wraz z Towarzystwem Przyjaciół Józefowa, koło diabetologiczne, którego członkowie mogą korzystać z bezpłatnych porad lekarza diabetologa, a także „Białe soboty”, raz na kwartał w 2015 i 2016 roku. Wymienione i nie tylko — inicjatywy klarownie wpisują się w ideę wsparcia medycznego know how zarówno wobec zarejestrowanych pacjentów, jak i wszystkich mieszkańców Józefowa chcących prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia.

Mocną stroną SP ZOZ PM w Józefowie są zasoby kadrowe. To efekt stałego inwestowania w kapitał ludzki – najważniejszy kapitał, jaki może posiadać organizacja. Poprzez organizację cyklicznych szkoleń z zakresu szeroko ujętej medycyny oraz administrowania placówką medyczną jakość oferowanych usług medycznych stale wzrasta. Komisja podkreśla fakt, iż na przestrzeni lat 2014-2017 pracownicy wzięli udział w kilkudziesięciu szkoleniach, co pozwala

na efektywne implementowanie w procesie diagnostycznym i leczenia najnowszych osiągnięć medycyny różnych specjalizacji. Kolejną składową, która odegrała kluczową rolę w przyznaniu SP ZOZ PM w Józefowie lauru „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” były poczynione na przestrzeni ostatnich lat inwestycje infrastrukturalne i sprzętowe. Mimo ogólnie złej kondycji krajowej ochrony zdrowia takie podmioty jak józefowski SP ZOZ PM muszą wygospodarować środki na bieżące utrzymanie, remonty, zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz dostosować posiadaną infrastrukturę do coraz to większych potrzeb pacjentów. Z tego zadania certyfikowany podmiot wywiązuje się bardzo dobrze. Warto wspomnieć, że na przestrzeni ostatnich trzech lat SP ZOZ PM w Józefowie wyremontował część przychodni, udostępnił nowe pomieszczenia na gabinety lekarskie, przebudował rejestrację, odnowił toalety dla pacjentów oraz zakupił sprzęt informatyczny ze środków unijnych, w tym nowe zestawy komputerowe, tablety czy urządzenia wielofunkcyjne. Podmiot wzbogacił się również o nowoczesny sprzęt diagnostyczny, w tym aparat RTG jamy ustnej, aparat USG, EKG, Lampę do fotochemioterapii czy przepływomierz.

Komisja z dużym uznaniem oceniła szatę graficzną strony www przychodni. Jest ona czytelna, przejrzysta, a nawigowanie po niej intuicyjne. Informacje w witrynie są na bieżąco aktualizowane. Z punktu widzenia pacjenta najważniejsze informacje, takie jak plan pracy lekarzy (oraz pozostałego personelu medycznego) czy możliwość e-rejestracji do lekarza są prawidłowo umiejscowione. Niestety nieaktywny na stronie www jest link do portalu społecznościowego „Facebook”, dlatego też Recenzenci zwracają uwagę na konieczność jego uruchomienia lub likwidacji.

Wskazane powyżej argumenty w pełni uzasadniają przyznanie przychodni w Józefowie lauru Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”.

Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości

Sp. z o.o.  sp. k.

40-857 Katowice, ul. Wolnego 4/200

NIP 6342829503

e-mail: biuro@instytut-zarządzania.pl

 

Skip to content